O projektu

Bohužel i církev musí čelit případům sexuálního zneužívání nezletilých, které jsou nejen těžkým hříchem, ale i velkým zločinem, a svojí podstatou jdou zcela proti poslání a učení církve.

"Bolest obětí a jejich rodin je také naší bolestí, a proto je třeba, abychom znovu zdůraznili své odhodlání zabezpečit ochranu mladistvých i dospělých osob v situaci ohrožení."                                                                                             

Papež František

Česká biskupská konference se společně s konferencemi vyšších řeholních představených rozhodla zřídit kontaktní místo, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí pohlavního zneužití duchovním či laikem v rámci činnosti církve.

Kontaktní místo zprostředkuje odbornou duchovní a sociální péči, včetně terapeutické a psychologické pomoci, a poskytuje orientační právní rady. Kontaktní místo disponuje sítí odborníků z řad psychoterapeutů, duchovních a právních poradců po celé ČR. Tato služba je bezplatná.

Klientům kontaktního místa zaručujeme:

  • zachování mlčenlivosti (v souladu se zákonem)
  • anonymitu a ochranu osobních údajů
  • zprostředkování kvalifikované péče
  • poskytnutí informací a kontaktů pro případný další postup

Nezajišťujeme zahájení církevního procesu ani policejního šetření, ale na vaši žádost jsme schopni tyto kroky zprostředkovat. 

Co je zneužívání?

Pohlavním zneužitím se rozumí sexuální jednání nebo získávání, držení, šíření pornografie zobrazující či jinak využívající osobu mladší osmnácti let věku (nezletilá osoba), nebo osobu, která se nacházela ve stavu nemoci, fyzického či psychického postižení nebo ve stavu zbavení osobní svobody, který fakticky nebo dočasně omezoval její chápání, rozhodování nebo schopnost bránit se útoku (zranitelná osoba), a jestliže se takového jednání dopustil klerik (svěcený duchovní), nebo jiná osoba (laik) a došlo k němu v souvislosti s činností církevní instituce.

Obětí se rozumí osoba, na které byl spáchán čin pohlavního zneužití (a to i v minulosti).