Zpracování osobních údajů

Česká biskupská konference, IČO: 005 40 838, se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6-Dejvice (dále jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává v souvislosti s provozováním kontaktního centra osobní údaje návštěvníků webových stránek kontaktního centra a osob, které se na kontaktní centrum obracejí, a je tedy správcem osobních údajů.

Zpracování v souvislosti s provozem webových stránek

Webové stránky kontaktního místa využívají soubory cookies. Tyto soubory jsou nezbytné pro provoz webové stránky samotné a pro sledování návštěvnosti stránky. Umožňují optimální zobrazení stránky v závislosti na používaném webovém prohlížeči a dalších technických parametrech.

Tyto osobní údaje včetně IP adresy nejsou využívány pro personalizovanou reklamu ani jiné komerční účely a nebudou předávány třetím osobám.

Zpracování v souvislosti s provozem kontaktního místa

Kontaktní místo slouží obětem pohlavního zneužívání v církvi, jejich blízkým a všem dalším osobám, které mají o těchto problémech informace a chtějí je sdělit (dále jen „kontaktující osoba“). Služby kontaktního místa mohou být poskytovány anonymně, kontaktující osoba se ale může rozhodnout sdělit některé své osobní údaje pro účely umožnění kvalitnější práce kontaktního místa a více personalizovaného řešení. V takovém případě probíhá zpracování osobních údajů na základě souhlasu dané osoby ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem poskytnutí služeb kontaktního místa. Bez souhlasu kontaktující osoby nebudou pracovníci kontaktního místa předávat osobní údaje žádným třetím osobám, a to ani jiným pracovníkům správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kontaktující osoba kdykoli odvolat. Na základě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou vymazány veškeré údaje umožňující přímo či nepřímo identifikaci kontaktující osoby. Pokud bude po tomto vymazání možné nadále komunikovat s kontaktující osobou (například prostřednictvím e-mailu nemajícího vazbu na identifikaci kontaktující osoby), budou služby nadále poskytovány. V opačném případě bude nutné poskytování služeb ukončit.

Pokud kontaktující osoba sdělí správci osobní údaje dalších osob, jsou tyto osobní údaje zpracovávány z titulu ochrany oprávněných zájmů kontaktující osoby spočívajících v řešení situace kontaktující osoby.

Na základě komunikace s kontaktující osobou vypracovává pracovník kontaktního místa poznámky pro potřeby poskytování služeb. Tyto poznámky jsou důvěrné a slouží pro zlepšení služeb kontaktního místa.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, využijte tytéž komunikační kanály jako pro komunikaci s kontaktním místem.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud je zpracovává, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o vás zpracovává. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo souhlas kdykoli odvolat. Pokud nebudete s postupem správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů spokojeni nebo dojdete k závěru, že vaše žádost nebyla správně vyřízena, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatnění těchto práv nemá žádný vliv na poskytování péče ze strany kontaktního místa. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a bez poškození vašich práv. V případě jakýchkoliv pochybností nás můžete kontaktovat.